101083077 Universities-Communities: strengthening cooperation (UniCom)

Більше про проєкт – клікніть лого:

 

Universities – Communities: strengthening cooperation

Університети – Громади: посилення співпраці

 

Universities Communities: strengthening cooperation

Project timeline: 4 years (01.02.2023 – 31.01.2027)
EU funding program: Erasmus+: КА2 CBHE
Financing: 988,435.00 €

General Objective:

To enhance universities’ social role through boosting university-community engagement leading to the elaboration of state policy on supporting the third mission of universities for ensuring social cohesion, resilience, sustainability and prosperity in Ukraine.

Specific objectives:

 • To develop and discuss national policy on enhancing the third mission of universities and community-university cooperation (indicators: a policy paper; a road map, national guidelines, a research published);
 • To develop the model strategies for relations between universities and communities based on their needs and aimed to enhance civic activism and citizen engagement based on principles of equality, solidarity, non-discrimination and inclusion and to pilot them in the HEI’s and communities involved (indicators: 7 on Ukrainian universities’ visions on the cooperation with the communities in terms of their social responsibility and university development strategies;
 • To foster the cooperation between the project target groups and stakeholders on university-community cooperation based on European experiences and practices in the field of inclusion and gender equality, cyber security and digitalization, ecology, and civic education, etc. (indicators: community empowerment program, 3 hackathons, 2 volunteering programs);
 • To increase the social responsibility and community engagement of universities through raising their capacities in the area of community development and local leadership (indicators: joint reports on the needs of the communities and their expectations from the cooperation with the HEIs);
 • To foster the cooperation between the project target groups and stakeholders on university-community cooperation based on European experiences and practices (indicators: research/experience exchange visits to European partners and internally for experience exchange and cooperation; the number of participants at the project events and mobilities performed; training programs and relevant teaching materials for the project teaching component, a future summit);
 • To ensure the qualitative project implementation is in line with best European practices as to the academic content and project management;
 • To ensure proper cooperation between PI, target groups, and stakeholders in order to implement the project dully and timely to report to European and national authorities;

 Project website: https://unicom.community

Project Consortium

From Program countries:

From Partner country (Ukraine):

Contacts

Guido Amoretti
guido.amoretti@unige.it

Diana Spulber
diana.spulber@unige.it

Tetiana Konovalenko
konovalenko_tetiana@mspu.edu.ua 

 

Університети – Громади: посилення співпраці

Тривалість проєкту: 4 роки (01.02.2023 – 31.01.2027)
Програма фінансування ЄС: Erasmus+: КА2 CBHE
Фінансування: 988,435.00 €вро

Загальна мета:

підвищити соціальну роль університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні.

Конкретизовані цілі:

 • розробити та обговорити національну політику щодо посилення третьої місії університетів і співпраці між університетами (індикатори: аналітичний документ; дорожня карта, національні рекомендації, опубліковане дослідження);
 • розробити типові стратегії взаємодії  між університетами та громадами на основі їхніх потреб, спрямовані на підвищення громадянської активності та залучення громадян на основі принципів рівності, солідарності, недискримінації та інклюзії, а також пілотувати їх у закладах вищої освіти й залучених громадах (індикатори: 7 центрів співпраці українських університетів з громадами щодо їх соціальної відповідальності та стратегій розвитку університетів;
 • розвивати взаємодію між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадою на основі європейського досвіду та практик у сфері інклюзії та гендерної рівності, кібербезпеки та цифровізації, екології та громадянської освіти тощо (індикатори: програма розширення можливостей громади), 3 хакатони, 2 волонтерські програми);
 • підвищити соціальну відповідальність та залученість університетів до громад через підвищення їх спроможності у сфері розвитку громад та місцевого лідерства (індикатори: спільні звіти про потреби громад та їхні очікування від співпраці з закладами вищої освіти);
 • підсилювати взаємодію між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадами на основі європейського досвіду та практики (індикатори: обмін дослідницькою діяльністю/обмін досвідом під час візитів до європейських та внутрішніх (українських) партнерів задля обміну досвідом та співпраці; кількість учасників в заходах проєкту та під час мобільності, навчальні програми та відповідні навчальні матеріали для навчального компоненту проєкту, майбутній саміт);
 • забезпечити якісну реалізацію проєкту відповідно до найкращих європейських практик щодо змісту навчання та управління проєктом;
 • забезпечити належну співпрацю між партнерськими інституціями, цільовими групами та зацікавленими сторонами з метою своєчасної реалізації проєкту та вчасного звітування перед європейськими та національними органами влади;

 Сайт проєкту: https://unicom.community

КОНСОРЦІУМ ПРОЄКТУ

З країн програми:

З країни – партнера (Україна):

КОНТАКТИ

Гвідо Аморетті
guido.amoretti@unige.it

Діана Спулбер
diana.spulber@unige.it

Тетяна Коноваленко
konovalenko_tetiana@mspu.edu.ua

 

НОВИНИ ПРОЄКТУ

Study Visit to the University of Genoa (Italy)

11 квітня 2023 року розпочалася координаційна зустріч учасників проєкту UNICOM (co-funded by the European Union), серед яких було представлено вісім закладів вищої освіти з різних регіонів України. МДПУ імені Богдана Хмельницького репрезентували проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Коноваленко та кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури Надія Акулова.

У межах програми заходу, фокус якого зосереджено на посиленні співпраці між університетами та громадами, розглянуто еволюцію італійської системи оцінювання якості вищої освіти AVA, національні особливості трансферу знань та гарантування їх якості; окреслено бачення і досвід реалізації третьої (соціальної) місії як європейськими, так і українськими університетами.

Внесок МДПУ в розвиток суспільства, активну співпрацю нашого університету з центральною і місцевою владою, громадськими організаціями детально розкрила Тетяна Коноваленко.

Другий день заходу завершився обговоренням закладами-партнерами робочого плану проєкту. Підсумки координаційної зустрічі буде підбито 13 квітня 2023 року.


Інтеркультурна освіта: обмін досвідом на міжнародному рівні

13-15 квітня 2023 р. в Університеті Генуї (Італія) в рамках проєкту Erasmus + KA 2 CBHE 101083077 “Universities-Communities: strengthening cooperation” (UNICOM) за співфінансування Європейського Союзу відбулась міжнародна конференція “Intercultural Education: daily life and crisis time”, до якої долучилися проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Коноваленко та кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури Надія Акулова.

У фокусі конференції були актуальні питання реалізації закладами вищої освіти України і Європейського Союзу суспільної місії. Науково-педагогічна спільнота закладів вищої освіти та громадських організації Італії, України, Латвії, Чехії, Німеччини, Шотландії, Казахстану, Індії презентували свої найкращі практики реагування на запити суспільства, особливості функціонування у мирний та воєнний час, шляхи співпраці ЗВО з громадами, роботодавцями, громадськими організаціями та іншими стейкхолдерами.

Надія Акулова присвятила свою доповідь візуальним практикам сьогодення, відображеним крізь призму війни, зокрема представила, яким чином сучасні реалії воєнного часу пронизують дитячу літературу, як автори апелюють до дитячої аудиторії, як ілюстрації в дитячих книжках системно і достеменно відображають суть війни як злочину проти людства.

Тетяна Коноваленко висвітлила досвід співпраці між Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького та владою і громадами міста Мелітополя і Мелітопольського району. Презентація дозволила учасникам конференції побачити довоєнну ретроспективу інтеркультурного Мелітополя, ролі МДПУ імені Богдана Хмельницького у реалізації стратегічного розвитку громади; відчути виклики і проблеми окупованого міста та його і громади, розкиданої всією Україною та світом; зрозуміти потенціал об’єднання зусиль влади, закладів освіти і громади у воєнний час.

Конференція “Intercultural Education: daily life and crisis time” стала першим масштабним заходом в рамках реалізації проєкту UNICOM. Незабаром відбудеться ще ціла серія заходів, спрямованих на посилення суспільної місії ЗВО, зміцнення і згуртування громад.


Опановуємо досвід Університету Латвії щодо реалізації третьої місії

Наш університет продовжує участь у проєкті Erasmus + KA 2 CBHE 101083077 “Universities-Communities: strengthening cooperation” (UNICOM), що реалізується за співфінансування Європейського Союзу. У період з 22.08.2023 р. по 25.08.2023 р. проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Коноваленко та завідувач кафедри української і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, доцент Надія Акулова взяли участь у тренінговому семінарі “National regulation and third mission implementation in HEI – experience and collaboration with social partners” в Університеті Латвії (м.Рига).

Насичені чотири дні співпраці українських університетів з європейськими партнерами сприяли активному обміну досвідом для посилення суспільної і підприємницької місії сучасних закладів вищої освіти. Координаторкою тренінгової програми була Байба Шавріна, професорка факультету бізнесу, менеджменту та економіки Університету Латвії, якій вдалося створити максимально сприятливі умови для ефективної роботи і врахувати розмаїту специфіку українських університетів – учасників проєкту.

У перший день тренінгу учасники познайомилися з досвідом Університету Латвії щодо реалізації третьої місії й візії «Формула «Майбутнє Латвії – 2050» від колишнього ректора університету, професора M.Auziņš, участі в PEAK та територіально-адміністративному реформуванні від декана факультету, професора G.Bērziņš. Про співпрацю Університету Латвії й місцевої влади українські освітяни дізналися від доцентки L.Seimuškāne, доцента M.Pukis та випускників освітніх програм факультету I.Vircavs і S.Sproģe-Rimša.

На другий день заходу тренінгова група занурилася в деталі третьої місії закладу вищої освіти крізь призму національного регулювання. Зокрема, учасники отримали нагоду поспілкуватися з ректором Університету Латвії, професором I.Muižnieks, членкинею Парламенту Латвії, докторкою Z.Kalniņa-Lukaševica, Міністеркою охорони здоров’я, колишньою генеральною директоркою Конфедерації працедавців Латвії L.Meņģelsone, координаторкою проєкту, професоркою Байбою Шавріною та Послом України в Республіці Латвія Анатолієм Куцеволом. Цього ж дня разом із доценткою K.Bērziņa і професоркою Байбою Шавріною відбулося обговорення шляхів реалізації третьої місії через співпрацю із соціальними партнерами, учасники познайомилися з історією міста Рига та його історичними і культурними пам’ятками.

24 серпня тренінгова програма розпочалася з виконання гімну України і теплих привітань від представників латвійського народу. Після цього фахівчині Академічного відділу – менеджерка з якості S.Bondare та експертка із забезпечення якості освіти I.Sturmane – висвітлили особливості управління якістю і забезпечення якості освіти латвійських ЗВО крізь призму їх третьої місії. Разом з професоркою G.Kalvane, доцентом U.Kondratovičs і професоркою Байбою Шавріною група українських викладачів змогла ознайомитися з науково-освітніми можливостями, які забезпечують Академічний центр Університету Латвії та Ботанічний сад.

Завершення тренінгової програми відбулося в садибі мецената Університету Латвії K.Morbergs в місті Юрмала, де доцентка K.Bērziņa і професорка Байба Шавріна організували робочу зустріч, під час якої поділилися історіями плідної співпраці зі стейкголдерами та успішної реалізації проєктної діяльності. У найближчому майбутньому українські університети зможуть упровадити набутий в Університеті Латвії позитивний досвід з огляду на особливості вищої освіти України, посиливши реалізацію третьої місії.