Круглий стіл 12.05.2023

релiз_круглий_стіл_12.05.2023


КРУГЛИЙ СТІЛ

«Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та при підготовці майбутніх учителів» в межах проєкту Еразмус+ Модуль Ж. Моне (12.05.2023 р., онлайн)

12.05.2023 р. о 16:00 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького запрошує здобувачів освіти, молодих учених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників професійних спільнот і громадянського суспільства долучитися до круглого столу «Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та при підготовці майбутніх учителів». Захід відбудеться в межах реалізації проєкту Програми Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне «Strengthening the EU common values through the policy of multilingualism in the education and training of future teachers» Project Jean Monnet 101083321 – SEUCV ETT – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH.

Мета заходу – стимулювати обговорення питань входження України в Євросоюз, європейський освітній простір і розповсюдження спільних цінностей ЄС. Засідання круглого столу також  проводиться в межах VIІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві», присвяченої 100-річчю МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

Формат: онлайн, на платформі Zoom за наступним посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/84172155727?pwd=VDYwY1dmcEtUOXRiQW9SUmR4eDdBQT09

Цільова аудиторія: здобувачі освіти, молоді вчені, аспіранти, докторанти, дослідники, викладачі, представники професійних спільнот і громадянського суспільства

Додаткова інформація: Питання для обговорення під час заходу – за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1rUnXWdQRxtcVqrOlurNRx91F5iihXYVC?usp=sharing.

Мова заходів: українська, англійська (переклад не забезпечується).

Умови участі та форма реєстрації за посиланням: https://forms.gle/WPoMJecgX3uSw4EA6

Контактна особа щодо участі у заході: к. пед. н., доцент кафедри методики викладання германських мов МДПУ імені Богдана Хмельницького Маслова А.В., +380976677899.

Додатково:              

Інформація про проєкт

 

Проєкт «Strengthening the EU common values through the policy of multilingualism in the education and training of future teachers»  101083321 — SEUCV ETT — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH має на меті покращення освітньо-педагогічний процесу в Україні, наближення його до європейських стандартів у сфері викладання іноземних мов, створення основи для вивчення та викладання іноземних мов з раннього віку та поширення спільних цінностей ЄС. Контактна особа – Гончарова Ольга Анатоліївна, +380971979424. Сайт: https://mv.mdpu.org.ua/viddil-mizhnarodnyh-zv-yazkiv/project-jean-monnet-strengthening-the-eu-common-values-through-the-policy-of-multilingualism-in-the-education-and-training-of-future-teachers/

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them”.

 

 


Круглий стіл з обговорення актуальних питань входження України в Євросоюз «Зміцнення спільних цінностей ЄС через політику багатомовності в освіті та підготовці майбутніх учителів»

 

 

 

Round table discussion on topical issues of Ukraine’s accession to the European Union Strengthening the EU common values through the policy of multilingualism in the education and training of future teachers

 

Модератор круглого столу: к. пед. н., доцент кафедри методики викладання германських мов МДПУ імені Богдана Хмельницького Маслова А.В./ Moderator: PhD in Education, Associate Professor of the Department of Methodology of Teaching Germanic Languages, Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University (Zaporizhzhia), Alina Maslova

Перелік питань для обговорення / list of questions for discussion:

1. Чи вважаєте Ви інтеграцію української освіти до європейського освітнього простору позитивним процесом? Чому? Обґрунтуйте свою точку зору, вказавши переваги та недоліки. Do you consider the integration of Ukrainian education into the European educational environment a positive process? Why? Justify your point of view by stating the advantages and disadvantages of the process.

2. Чи вивчали Ви загальноприйняті європейські цінностей в рамках університетських дисциплін (якщо так, вказати яких саме)? Have you ever studied the EU common values within the framework of university disciplines (if so, specify which ones)?

3. Які із загальноприйнятих європейських цінностей Ви знаєте, можете схарактеризувати? Which of the EU common values are you aware of and can describe?

4. З порушенням яких загальноприйнятих цінностей зустрічалися Ви або Ваші родичі (близькі люди)? Наведіть приклади з власного життєвого досвіду. Have you (your relatives/close friends) ever met the EU common values violation? Give examples from your own life experience.

5. Який вплив мають європейські цінності на Ваш розвиток як особистості зокрема, розвиток освіти в Україні в цілому? Чому варто їх дотримуватись? How   do   the   common   European   values   influence   your   personal development and the development of Ukrainian education in general? Why are they worth to be followed?

6. Як Ви вважаєте, на якому етапі інтеграції спільних європейських цінностей у систему освіти зараз перебуває Україна? At what stage of integration of the EU common values into the education system is Ukraine now?

7. Якими іноземними мовами Ви володієте? What foreign languages do you speak?

8. Що таке європейська політика багатомовності? Чому варто підтримувати мовне розмаїття? What is European policy of multilingualism? Why should we support language diversity?

9. Як, на вашу думку, Ви як майбутній вчитель можете сприяти розповсюдженню загальноприйнятих європейських цінностей та політики європейської багатомовності? How can you as a future teacher contribute to the dissemination of the EU common values and the policy of multilingualism?

10. Які з перерахованих нижче питань, на ваш погляд, є вкрай важливими для підготовки сучасного вчителя? (Оберіть 5 ключових на Вашу думку тем) Which of the issues listed below in your opinion are extremely important for the training of a modern teacher? (Choose 5 key issues)

·        розвиток комунікативних навичок / communicative skills’ development

·        інформаційна грамотність / information literacy

·        знання ІКТ / knowledge of ICT

·        використання європейських стандартів та спільних європейських цінностей у професійній діяльності / use of European standards and common European values in professional activities

·        знання основних положень політики багатомовності / knowledge of the basics of the policy of multilingualism

·        розвиток навичок критичного мислення / critical thinking skills development

·        розвиток креативності / creativity development

·        постійний професійний розвиток / constant professional development

·        вміння працювати в команді / ability to work in a team

·        тайм менеджмент / time management

11. Якою, на вашу думку, є роль вчителя у сприянні розповсюдженню спільних європейських цінностей? What is the teacher’s role in promoting the EU common values?

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them”